Sizi Hemen Arayalım!
Bugün arama talebine geri dönüş yapıldı.
Tüm ilçelerde servisimiz vardır.
sokağa çıkma yasağı

Sokağa Çıkma Yasağı Kimleri Kapsıyor

PDF Versiyonu:  Sokağa çıkma yasağı.pdf

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi
amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi
Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca
il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda;

1- 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu)
aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana,
Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin,
Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il
sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

 

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu
işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek
satan bayileri,

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı
bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal
Destek Birimleri vb.),

d) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir
adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için
bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde
kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile
belirlenecektir.),

e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

h) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile
makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve
kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için
ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan
firmalar,

i) Oteller ve konaklama yerleri,

j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden
büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin
verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere
gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

 

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dahil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev
alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar
ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek
dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması
gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi,
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak
hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere
dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla),

j) Veteriner hekimler,

k) Ekmek dağıtımında görevli olanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş
yeri hekimi vb.),

o) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,

ö) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi
faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,

p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye
ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

r) 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin
aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli,
depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir
şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

  • Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için
   verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle
   geçerli olacaktır. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan
   kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler
   alınacaktır.
  • Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında
   fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak
   komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek
   dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları
   dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak
   araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek
   Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
  • Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım
   araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla
   yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
  • Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (h)
   maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (ö) maddesi
   kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 16.04.2020 Perşembe
   günü saat 22:00’a kadar alınacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat
uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Bu yazı size ne kadar yardımcı oldu?İlaçlama Fiyat Modülü
Footer ilaçlama logo ikon Türkiye'nin En Akıllı İlaçlama Fiyat Modülünü Hemen Dene!
İlaçlama parasite Mekan ve Haşere Türünü Seç, Kendi İndirimini Yarat!
ilaçlama modül indirim Özel İndirimlerle En İyi İlaçlama Fiyatını Yakala!
Yorumlarınız Bizim İçin Kıymetli

Çalışanlarımızı önemsiyoruz. Yorum sizden bahşiş bizden.


Hizmet Değerlendirme :

Bu kısımda müşteri yorumu bulunmuyor. İlk ekleyen siz olun!
İlaçlama İkon

Haşere Sorununuz Mu Var?

En iyi Böcek İlaçlama Hizmeti İçin Hemen Bizimle İletişim Geçin!

Tıkla Ara
444 34 71
Whatsapp
Danışma
Whatsapp Danışma
İlaçlama Fiyat Modülü